Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Energetische praktijk Sparkles & Spirits

Onderstaande algemene voorwaarden gelden voor alle activiteiten van Energetische praktijk Sparkles & Spirits

Inschrijving training, workshop, coaching traject, behandeling en consulten

Bij aanmelding per e-mail, aanschaf via de webshop (aanbod pagina) of telefoon wordt er (impliciet) vanuit gegaan dat je akkoord gaat met de algemene voorwaarden, de privacyverklaring en de cookieverklaring.

Betalingsvoorwaarden

De kosten voor coaching traject, behandeling of consult worden, voordat de sessie plaats vindt, voldaan middels een eenmalige betaling of termijnbetaling in overleg.

Annuleren behandeling of (coaching)consult

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 24 uur voor de sessie, alleen telefonisch.
Als een annulering/wijziging binnen 24 uur voor de sessie wordt gemeld vindt 50% restitutie plaats van het behandel- of (coaching)consult. Indien korter dan 12 uur voor de sessie wordt geannuleerd vindt geen restitutie plaats.

Verzetten afspraken behandeling en (coaching)consult

Energetische praktijk Sparkles & Spirits behoudt zich het recht voor om, mocht daar onverhoopt reden toe zijn, een afspraak voor behandeling of (coaching)consult te verplaatsen.
Kosteloos annuleren kan tot één week voorafgaand aan de training of workshop. Indien een annulering niet voor deze termijn is gemeld zal geen restitutie van de trainings- of workshopkosten plaatsvinden. Energetische praktijk Sparkles & Spirits biedt de mogelijkheid om een plaatsvervanger te sturen.

Inningskosten

Alle door Energetische praktijk Sparkles & Spirits te maken kosten voor inning van achterstallige betalingen zijn voor rekening van de client/participant.

Copyright en eigendomsrechten van het trainings- en begeleidingsmateriaal

De copyright en eigendomsrechten van het materiaal dat verstrekt wordt tijdens training, workshop, coaching traject of via de webshop, ligt bij Energetische praktijk Sparkles & Spirits. Het is verboden om dit materiaal en de geluidsbestanden in zijn geheel of gedeeltelijk over te nemen, ter inzage aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen en/of te verkopen.

Aansprakelijkheid

De adviezen, coaching en behandeling door Energetische praktijk Sparkles & Spirits vervangen nooit de diagnose van een (huis)arts of specialist.
De cliënt/participant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de mogelijke gevolgen daarvan en zal Energetische praktijk Sparkles & Spirits niet verantwoordelijk stellen voor enig (vermeend) psychisch of lichamelijk letsel dat hiervan het gevolg zou kunnen zijn.
Energetische praktijk Sparkles & Spirits is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

Toepasselijk recht en geschillen

Op de dienstverlening van Energetische praktijk Sparkles & Spirits is Nederlands recht van toepassing.
In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van Energetische praktijk Sparkles & Spirits, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.Copyright & Design 2020 Joey Buijs